Трудов стаж при ползване на отпуск по болничен

трудов стаж при ползване на отпуск или болничен

Може би на всеки му се е налагало да ползва по-дълъг болничен и е имал притеснения за това дали този период се счита за трудов стаж. 

При временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, всеки служител има право да ползва отпуск по болничен и този период се зачита за трудов стаж. 

Законът посочва, че за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в следните случаи:

1. Почивните и празничните дни;

2. Ползваните платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им;

3. Ползваните неплатени отпуски, установени с този кодекс или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено;

4. Ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

5. Времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството;

6. Времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа;

7. Времето на отстраняване от работа по реда на чл. 33, ал. 2 – 4 от Кодекса на труда от 1951 г. за извършено престъпление във връзка с работата, ако работникът или служителят не е бил привлечен като обвиняем по съответния ред;

8. Времето на отстраняване от работа, след като работникът или служителят е бил привлечен като обвиняем, както и времето на отстраняване от работа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, ако работникът или служителят е бил оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление;

9. В други случаи, установени от Министерския съвет.