счетоводни принципи

Общоприетите счетоводни принципи (ОПСП) са набор от правила и стандарти, които регулират начина, по който се води счетоводството на предприятията. Те осигуряват унифициран и структуриран подход към записването, класифицирането и отчитането на финансовата информация. ОПСП имат за цел да гарантират прозрачност, надеждност и сравнимост на финансовите отчети.

В България ОПСП са установени в Закона за счетоводството и включват следните основни принципи:

 

1. Принцип на истинността – финансовите отчети трябва да отразяват верно и точно икономическите събития и операции на предприятието.

2. Принцип на непрекъснатост – счетоводството се води системно и непрекъснато в определен период от време, наречен отчетен период.

3. Принцип на независимостта на периодите – отчетният период трябва да бъде определен така, че да се осигури сравнимост на финансовите отчети от един период с друг.

4. Принцип на непрекъснатостта на счетоводните принципи – предприятието следва да спазва еднакви счетоводни принципи във всички отчетни периоди, освен ако не е необходимо или разрешено промяна в тях.

5. Принцип на материалността – финансовите отчети трябва да отразяват значимите икономически събития и операции, които могат да повлияят на икономическото решение на потребителите на отчетите.

6. Принцип на съществеността – счетоводната информация трябва да бъде представена по начин, който да отразява съществената същност на икономическите събития и операции, без да се предават излишни детайли.

Тези принципи се прилагат за изготвянето на финансовите отчети, като баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за промените в капитала и др. 

Ако за вас всички тези правила и стандарти са трудни за разбиране, не се притеснявайте, нормално е да е така. 

Доверете счетоводството на фирмата си на професионалисти, за да сте спокойни, че финансите ви са изрядни и няма опасност от глоби и излишни разходи. Спестете си време и пари, като се свържете се нас! 

Възползвайте се от услугата „безплатна опознавателна среща“ и ни разкажете за бизнеса си и за това от какво имате нужда. Ние ще отговорим на въпросите Ви и ще предложим най-доброто цялостно решение за Вашия бизнес. Свържете се с нас!