Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас

На семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети и четвърти клас се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнено от правоимащите лица и подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

 1. лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 4. по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Необходими документи:

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи, втори, трети и четвърти клас, издадено от съответното училище;
 3. Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;
 4. Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Начини за заявяване на помощта:

• През портал за предоставяне на електронни услуги
• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• Със заявление по пощата
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

За да заявите услуга по електронен път, може да използвате един от следните начини:  

I. Заявяване на електронна услуга чрез уеб базирана електронна форма: 

 1. Вход в Моето пространство (egov.bg).
 2. Автентикация с възможност за избор на вид средство за електронна идентификация – Квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП.
 3. Изберете електронна административна услуга от Каталога на услугите.
 4. Натиснете бутон Заяви услуга.

След избор на услуга се извършва автоматична проверка за наличен профил на потребителят в системата за сигурно електронно  връчване (edelivery.egov.bg). В случай, че потребителят няма активен профил, или същият е деактивиран, бутон Продължи не може да бъде избран. Визуализира се съобщение „Нямате създаден профил в система еВръчване или е неактивен. За създаване/активиране на профил изберете тук”.

За да можете да подписвате документи от персоналния Ви профил в eGov.bg е необходимо да инсталирате NexU на Вашия компютър. Приложението NexU е базирано на стандарти, приети и регламентирани от Европейската комисия и Служи за връзка между Вашия интернет браузер и хранилището на електронния сертификат на Вашия компютър, с който се извършва подписването на документи. Видео инструкция за инсталация на компонента за еПодписване можете да видите тук.  

II. Заявяване на електронна услуга чрез Системата за сигурно електронно връчване: 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. След приключване, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата за Сигурно електронно връчване към  Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.