Каква е данъчната помощ за млади семейства?

данъчни облекчения за млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, платени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище (чл. 22а от ЗДДФЛ).

Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение № 10):
● договорът за ипотечен кредит е сключен от вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имате сключен граждански брак;
● поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
● ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството ви през данъчната година;
Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

За повече информация запиши се за безплатна опознавателна среща в рамките на 30мин., на която ще се запознаем с Вашата ситуация и ще поговорим за възможните решения.

Дори и да не започнем да работим заедно, ние винаги даваме стойност. Гарантираме, че ще останете удовлетворени.