Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот?

данъчни облекчения за ремонт
Данъчното облекчение позволява на местни и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, да приспадат от данъчната основа направените плащания за труд, които са за подобрения или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв, при следните условия:

● недвижим жилищен имот е на територията на Република България;
● физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
● подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз, или на друга страна от Европейското икономическо пространство;
● недвижим жилищен имот не е включен в дейността на предприятието в случай, че лицето извършващо стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
● физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ);
● физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

Когато недвижим жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение за данъчна година, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец
И така, възможност има и е хубаво да помислим навреме за тях. Дори намалението да е малко, все пак са пари, които ти се полагат и може да използваш, както си искаш.

За повече информация запиши се за безплатна опознавателна среща в рамките на 30 мин., на която ще се запознаем с твоята ситуация и ще поговорим за възможните решения. Дори и да не започнем да работим заедно, ние винаги даваме стойност. Гарантираме, че ще останетеш удовлетворен.

wpChatIcon
wpChatIcon