Грешки при избора какви да са осигуровките ни

Грешки при избора какви да са осигуровките ни

Много хора са самоосигуряващи се и сами избират кои рискове искат да покрият. Затова в днешната блог статия ви представяме вижданията на НАП за процедурите, които трябва да се спазват при избора на вид застраховка, кога е срокът за промяна и какви грешки могат да се допуснат.

I Правила за осигуряване
Трудовата заетост е една от основните предпоставки за възникване на осигурителни задължения съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЗО осигуряването възниква от датата, на която работникът или служителят е започнал да упражнява дейностите, посочени в чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от ЗЗО, и са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до приключване на дейността. Съгласно чл.1, ал. 1 и 2 от наредбата задължението за осигуряване на самоосигуряващите се възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец (обр. ОКд-5 „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“) до НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл.9, ал.2, т.5 от КСО.

II Промяна на осигуряването
В параграф 4 от същия член са описани условията, при които самостоятелно заетите лица могат да променят вида на осигуряването си за съответната календарна година. Тази промяна може да бъде направена между 1 и 31 януари на всяка календарна година, при условие че самостоятелно заетото лице подаде декларация в този срок. Тази разпоредба няма ограничение и изборът може да бъде направен повече от веднъж, но последната декларация, подадена в рамките на този период, определя вида на осигуряването за цялата календарна година. Разпоредбата пояснява, че видът на осигуряването не може да бъде променян, ако съответната трудова дейност бъде преустановена или възобновена през календарната година или ако бъде започната друга трудова дейност.

Нашият екип има над 17 години професионален опит в счетоводството. Ако искате да доверите бизнеса си на доверен партньор, свържете се с нас. Възползвайте се от услугата „БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА“, на която можете да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние ще ви предложим най-доброто цялостно решение за решаването им.
wpChatIcon
wpChatIcon