Каква е разликата между цените на счетоводните къщи и разходите за поддръжка на счетоводен отдел?

Ползването на външни счетоводни услуги е значително по-изгодно, дори и на пръв поглед да не изглежда така. Освен спестяването на значителни разходи, наемането на външна счетоводна фирма има редица предимства – спестяване на време и усилия, гъвкавост, фокус върху основната дейност и др.

Как да избера счетоводна фирма?

Изборът на счетоводна къща е важен за всяка фирма. Един от ключовите елементи за успеха на Вашия бизнес е откриването на добър счетоводител, който да Ви осигури подходящи, навременни и ценово-ефективни съвети относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство.

Защо "Докса Консултинг"?

Екипът ни притежава повече от 15 години опит в областта на счетоводните услуги. От “Докса Консултинг” не гоним моментната печалба, ние търсим дългосрочно, стабилно, основано на доверие партньорство, благодарение на което и двете страни да могат да се развиват заедно.

Как мога да стана ваш клиент?

Можете да се свържете с нас на някои от телефоните ни тук и ние с радост ще Ви съдействаме за всичко, за което имате нужда.

Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

Регистрация по ЗДДС, е ако сте достигнали праг, който е 50 хил. лв. и се изчислява на база сумата на приходите за последните 12 поредни месеца. Не е необходимо те да са в рамките на календарната година. Ние ще Ви помогнем с попълването и подаването на всички нужни документи.

Трябва ли да ползвам услугите на счетоводна къща, за да си регистрирам фирма?

Поради сложността и спецификите на самата процедура, ние от „Докса Консултинг”, препоръчваме ползването на услугите на счетоводни специалисти, като нас, които да изготвят пълната документация, необходима за регистрацията на самостоятелна фирма. Също така с помощта на адвокатски подпис, Ви спестяваме време и усилия, защото можем лесно и бързо да подадем документите ви онлайн.

Каква фирма да регистрирам – ЕООД или ЕТ?

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е търговско дружество, при което собственикът на капитала носи материална отговорност до размера на капитала на дружеството. При ЕТ собственикът носи материална отговорност за осъществяваната дейност с цялото си имущество. Втората съществена  разлика е, че дружеството борави с капитал, а едноличният търговец (ЕТ) с лични средства. Ние в „Докса Консултинг“ ще Ви помогнем да изберете правилния избор и да създадете вашата фирма.

Какви са изискванията за ЕТ?

ЕТ е физическо лице, което участва с едно и също имущество в гражданския и в търговския оборот. Изискванията са:

 • дееспособност;
  • местожителство в страната;
  • да не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  • да не е осъден за банкрут;
  • да не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години;
  • да няма друга фирма като едноличен търговец.
Каква е разликата между цените на счетоводните къщи и разходите за поддръжка на счетоводен отдел?

Ползването на външни счетоводни услуги е значително по-изгодно, дори и на пръв поглед да не изглежда така. Освен спестяването на значителни разходи, наемането на външна счетоводна фирма има редица предимства – спестяване на време и усилия, гъвкавост, фокус върху основната дейност и др.

Какви са размерите на осигурителните вноски за самоосигуряващи се лица?

Дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица се изчисляват върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и не може да бъде по-голям от максималния осигурителен доход. Ние от „Докса Консултинг“ с радост ще Ви съдействаме.

Какви са задълженията ми след регистрация по ЗДДС?

След изтичане на всеки данъчен период, регистрираните лица по ЗДДС са длъжни да изготвят и подадат в НАП по место-регистрация на фирмата справка – декларация, дневник на покупките и дневник на продажбите. Срокът е за подаването е 14 дни от изтичане на отчетния данъчен период, като ние от „Докса Консултинг“ можем да се погрижим за всичко.

Кое лице е търговец?

Търговец е лице, което отговоря едновременно на три изисквания
• е дееспособно ФЛ или ЮЛ;
• извършва дейност, която се изразява в сключване на търговски сделки;
• извършва тази дейност по занятие
Търговци са също така и:
• търговските дружества;
• кооперациите с изключение на ЖСК.

Кои са подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства?

В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Какъв е крайният срок за подаване на данъчна декларация на моята фирма?

Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчно декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък в срок до 31-ви март на годината, следващ годината на отчитането. Изключение – ЕТ и самоосигуряващи се лица, за които срокът е 30-ти април.

Ако не намерите отговора на Вашия въпрос, не се притеснявайте да се свържете с нас по всяко време.