издаване на фактури към фирми от ЕС

Издаване на фактури към фирми от ЕС и VIES декларации

 

Издаването на фактура към чуждастранна (ЕС) фирма включва някои специфични стъпки и изисквания. Ето основните елементи, които трябва да включва фактурата:

  1. Заглавие и идентификационни данни: Посочете, че става въпрос за фактура и добавете името, адреса и данните за идентификация на вашата фирма (име на фирмата, адрес, данъчен идентификационен номер (ДДС номер) и др.). Също така включете и данните за идентификация на получателя (име на фирмата, адрес, ДДС номер и др.).
  2. Номер на фактурата и дата: Дайте уникален номер на фактурата и посочете датата на издаване.
  3. Описание на предоставените услуги или продукти: Посочете ясно и конкретно услугите или продуктите, които сте предоставили на чуждастранната фирма. Включете количеството, единичната цена, общата стойност и приложимите данъци.
  4. Валута: Укажете валутата, в която е издадена фактурата.
  5. Сума и данъци: Изчислете общата стойност на услугите или продуктите и добавете приложимите данъци (като ДДС или други данъци). При отношенията с ЕС фирми трябва да се прилага „обратното обложение“ (reverse charge) при ДДС, което означава, че получателят сам ще си изчисли и плати ДДС в собствената си държава.
  6. Банкови данни: Посочете банковите данни на вашата фирма за плащане, включително IBAN номер и име на банката.
  7. Допълнителни изисквания: Проверете дали има специални изисквания или документи, които трябва да се приложат към фактурата, като например удостоверение за превоз или други регулаторни документи.

VIES (Система за информационен обмен относно Данъчните идентификационни номера в Европейския съюз) е декларация, която се изисква при търговия с чуждестранни фирми в рамките на Европейския съюз. Тази декларация се използва за проверка на валидността на ДДС номера на предприятието в другата държава-членка на ЕС.

Ето някои основни аспекти, свързани с VIES декларацията:

В съответствие с изискванията на ЕС, предприятията, които са регистрирани за ДДС и извършват търговия с други членове на ЕС, трябва да представят месечна VIES декларация.

VIES декларацията се подава електронно и съдържа информация за търговските сделки, извършени със субектите от другите държави-членки на ЕС през съответния месец.

В декларацията се вписват ДДС номерата на клиентите в другите държави-членки на ЕС, както и общата стойност на продажбите или придобивките, свързани с тях.

Декларацията трябва да бъде подадена в срок до определена дата, която може да варира в зависимост от националните законодателства на държавата, в която е регистрирано предприятието.

В случай че информацията в декларацията не съответства на данните в VIES системата, може да възникнат проблеми и контролни дейности от страна на данъчните органи.

Важно е да поддържате точни и актуални данни във вашия ДДС регистър и да изпълнявате изискванията за VIES декларацията, за да спазвате данъчните правила в ЕС и да избегнете възможни санкции.

Винаги е препоръчително да се консултирате със счетоводител или данъчен експерт, за да се уверите, че фактурата ви отговаря на всички приложими изисквания и правила, свързани с търговията с чуждестранни фирми.

Ние можем да ви помогнем да бъдете изрядни. Свържете се с нас!

Възползвайте се от услугата „безплатна опознавателна среща“, на която ще се запознаем с вашия случай и ще предложим най-добрия вариант за вас. Ние предлагаме цялостно решение за вашия бизнес.