Облагане с ДДС при онлайн препродажба на китайски стоки

Облагане с ДДС при онлайн препродажба на китайски стоки

Много компании купуват стоки от китайски уебсайтове и ги препродават на хора в държави – членки на ЕС, и в държави извън ЕС. По тази причина в днешната блог статия са представени становищата на НАП относно процедурите за плащане на ДДС и отчитане на продажбите в такива случаи.

Компанията е на път да открие електронен магазин. Стоките ще се купуват от китайски уебсайт и ще се продават на граждани на ЕС и на страни извън ЕС. Стоките няма да се внасят в България и ще се доставят директно на клиента. Плащането ще се извършва с дебитна или кредитна карта чрез уебсайта. Ето кои въпроси могат да възникнат:

Трябва ли електронният магазин да бъде регистриран в НАП?
Съгласно чл. 52м, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице, което продава стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва свой собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за продажби в интернет, трябва преди започване на дейността си да подаде в НАП с портала за електронни услуги чрез своите електронни услуги и да подаде информацията онлайн с квалифициран електронен подпис (Приложение № 33).

За какъв режим трябва да се регистрира сайтът – “IMPORT ONE-STOP SHOP” (IOSS) или “ONE-STOP-SHOP” (OSS)?
Регистрацията по специалния режим е свързана с конкретни доставки и се различава от общата регистрация по ЗДДС; съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице има право да се регистрира за прилагане на обединена система (ОСС), ако са налице едновременно следните условия:

1. извършени са следните доставки

(б) вътрешнорегионални дистанционни продажби на стоки на данъчно задължени лица; и/или
(в) вътрешнорегионални дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица; и/или

2. е със седалище и адрес на управление на територията на страната; и

3. ограничението за регистрация по чл. 15 не е в сила;

Данъчно задължени лица, регистрирани по чл. 96 или чл. 100, ал. 1 (включително данъчно задължени лица, които оперират с електронен интерфейс), се регистрират за прилагане на режима на дистанционни продажби по чл. 157а, ал. 1 от ЗДДС (МОСВ) за стоки, внесени от трети страни, ако са налице едновременно следните условия:

1. данъчно незадължени лица, които са установени, постоянно пребивават или имат обичайно местопребиваване в държава членка, включително в тази държава, внасят стоки от трета държава на стойност до 150 EUR, с изключение на стоки

2. данъчно задълженото лице е установено със седалище и постоянен адрес в тази държава
3. ограничението за регистрация по чл. 18 не е в сила.

Плащанията трябва ли да се отчитат чрез електронен касов апарат?
Съгласно чл. 3.1 от Наредба Н-18/2006 всички лица са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на счетоводна касова бележка от счетоводното устройство, с изключение на внасянето на пари в брой по платежни сметки, кредитни преводи, директни дебити, парични преводи и плащания с пощенски запис. .

От 1 февруари 2020 г. нататък при определени условия вместо касова бележка може да се издава отделен документ за продажба. Съгласно чл. 3, т. 17 от Наредба Н-18 лицата, които продават стоки и/или услуги чрез електронен магазин, регистрират продажби вместо счетоводни касови бележки, при условие че нетекущите плащания се извършват с кредитна или дебитна карта и софтуерът за управление на продажбите отговаря на изискванията на чл. 52в от наредбата документи могат да регистрират и отчитат тези продажби чрез документ.

Трябва ли да се изготвя одиторски доклад (стандартизиран одиторски файл)?
Съгласно чл. 52т, ал. 2 от Наредба № Н-18 лицата по чл. 3, ал. 17 са длъжни да подават в НАП стандартизирано ревизионно досие за всеки месец, съдържащо данни за поръчките, направени в електронния магазин и доставени през съответния месец, съгласно приложение № 38. Тази информация трябва да бъде подадена до 15-о число на месеца, следващ съответния месец.

Следва да се отбележи, че разпоредбите на чл. 52т, ал. 2 от наредбата се прилагат само ако дружеството се възползва от предимството на процедурата по чл. 3, ал. 17 от наредбата.

Трябва ли да се води регистър на продажбите?
Данъчно задължени лица, регистрирани по чл. 154, 156 или 157а или нерегистрирани по чл. 156 или 157а, съгласно чл. 159 г. 1 от ЗДДС. Лица, регистрирани по т. 1 и 3 или нерегистрирани по чл. 156 или 157а, които не са регистрирани в друга държава членка за прилагане на система в рамките на Съюза, система извън Съюза или система за дистанционна продажба на стоки, внесени от трета държава, и които Лицата, извършващи доставка по член 14, които имат място на изпълнение на тяхна територия, са длъжни да водят електронен регистър.

При начисляване на ДДС включват ли се транспортните разходи към стойността на стоката?
По силата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, включително възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, с изключение на ДДС. Ако получателят заплаща транспортните разходи, те трябва да бъдат включени във фактурата за основната доставка.

Как се третира доставката на стока от Китай към граждани от страни извън ЕС?
Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента на изпращането или започването на превоза на пратката до получателя.

В този случай мястото на изпълнение на доставката на стоки от българското дружество е на територията на страната, в която е започнал транспортът. Българско дружество закупува стоки от китайско дружество, от което стоките се транспортират до трета държава. Мястото на изпълнение е Китай. Съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗДДС данък не се начислява за доставки с място на изпълнение извън територията на страната.

Нашият екип има над 17 години професионален опит в счетоводството. Ако искате да доверите бизнеса си на доверен партньор, свържете се с нас. Възползвайте се от услугата „БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА“, на която можете да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние ще ви предложим най-доброто цялостно решение за решаването им.
wpChatIcon
wpChatIcon