Ползване на данъчно облекчение за деца от родители без брак

Ползване на данъчно облекчение за деца от родители без брак

Напоследък все повече двойки създават семейство и имат деца без да са сключили граждански брак.

Затова решихме в днешната статия да ви представим позицията на НАП за това какъв е редът за ползване на данъчните облекчения за деца в тези случаи.

Данъчното облекчение за деца се прилага, когато кумулативно са налице всички условия и обстоятелства, изрично посочени в разпоредбата на чл.22в от ЗДДФЛ.

Следва да имате предвид, че данъчното облекчение за деца, уредено в чл.22в от ЗДДФЛ, може да се ползва от местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Сред необходимите условия за ползване на облекчението са детето към 31 декември на данъчната година да е местно лице на страната или на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да не е навършило пълнолетие и към 31 декември на данъчната година, да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Лицето, което ползва данъчното облекчение, следва да е родител, който не е лишен от родителски права, и детето да не е настанено извън семейството, и да не е учредено попечителство или настойничество.

 

wpChatIcon
wpChatIcon