Данъчно облекчение при направено дарение

данъчно облекчение при направено дарение

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност . Дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лв. Данъчното облекчение може да ползвате включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

При подаване на годишната данъчна декларация  лицата с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, респективно вид и степен на увреждане, могат да намалят със 7920 лв. сумата на годишните си данъчните основи по чл. 17 ЗДДФЛ, т.е. сумата, формирана въз основа на доходите от:

·                   трудови правоотношения;

·                   граждански договори

·                   наеми

·                   други доходи (лихви, награди и т.н)

 

Данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която задължително се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК

 Единствено за доходите от трудови правоотношения е предвидена правна възможност облекчението да се прилага при определянето на годишния данък от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината, ако физическото лице има такъв.
За целта е необходимо лицето да предостави на работодателя си в срок от 30 ноември дo 31 декември на данъчната година копие на валидно решение на ТЕЛК.

 За повече информация запиши се за безплатна опознавателна среща в рамките на 30 мин., на която ще се запознаем с Вашата ситуация и ще поговорим за възможните решения.Дори и да не започнем да работим заедно, ние винаги даваме стойност.Гарантираме, че ще останете удовлетворени. 

wpChatIcon
wpChatIcon