Услуги за физически лица

Този пакет включва:

  • Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
  • Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
  • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
  • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
  • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
  • Декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;
  • Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
  • Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за недвижим имот;
  • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.