Транспортна застраховка

Една от най –разпространените застраховки на международния застрахователен пазар е застраховката „Товари по време на превоз” или позната още като застраховане „Карго”  . Застраховката „Карго”   има за цел защита на имуществения интерес на собственици на превозваните стоки или на лицата носещи материална отговорност , като осигурява застрастрохвателно покритие при настъпили пълни или частични щети на товарите , както и направени разноски по превоза.Обект на застраховане  „Карго“ могат да бъдат всички товари, предмет на внос, износ или реекспорт, като: суровини, стоки, полуфабрикати, горива, полезни изкопаеми, предмети, вещи, животни, ценности и т.н. и свързаните с тях материални интереси, превозвани по железница, с плавателни съдове, самолети, моторни превозни средства, или комбинирано.

Застрахователната отговорност обхваща:

-стойността на товара

-транспротните разходи

-застрахователна премия

-очаквана печалба

-мито и др.