Правни услуги

От “Докса консултинг” можем да Ви съдействаме с въпроси, свързани с дружествено право:

  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за първоначално вписване на търговски дружества, вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества и др.
  • Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания, както и изготвяне на всички необходими документи в тази връзка.
  • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми.
  • Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне.
  • Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.
  • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори по Търговския закон като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, и юридически консултации по търговски сделки.
  • Изваждане на разрешителни, лицензи и други, необходими за осъществяване на търговската дейност.

Готови ли сте да се развиваме заедно?