Застраховане на отговорности

  • Застраховка Професионална отговорност – За професии и дейности като адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, медицински лица, туроператори, хотелиери и ресторантьори, застрахователни брокери и агенти, строители, проектанти и др.
  • Отговорност за продукта

Застраховката Отговорност за продукта е доброволна и е предназначена за покриване  отговорността на застрахованите юридически лица за виновно причинени вреди на трети лица.

  • Застраховка отговорност на туроператора

Застраховка Отговорност на туроператора е задължителна по чл.61, ал.2, т.4: чл.97, ал.1 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди.