Възстановяване на ДДС

I. Данъчен период и процедура по възстановяване на ДДС

Съгласно Закона за данък върху добавената стойност – ЗДДС – декларирането на задълженията или вземанията на задължените по закона лица става на месечна база, чрез подаването на месечна декларация по ЗДДС. Съгласно чл.88 от ЗДДС резултатът за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от лицето за този данъчен период, и общата сума на данъчния кредит, за който е упражнено правото на приспадане през този данъчен период. Когато начисленият данък превишава данъчния кредит, разликата представлява резултат за периода – данък за внасяне и съответно когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване. Регистрираното лице определя само резултата за всеки данъчен период – данък за внасяне в държавния бюджет или данък за възстановяване от държавния бюджет.

Право на възстановяване на ДДС е уредено в чл. 92 от ЗДДС. Съгласно него правото за възстановяване възниква за това лице, което в рамките на три последователни месеца след последното платено задължение по ДДС е декларирало в месечните си справки-декларации по ЗДДС повече ДДС върху покупки /повече разходи/ отколкото е начислило ДДС върху приходи. До 14-о число на месеца следващ тримесечния период в месечната справка- декларация по ЗДДС се декларира калкулирания ДДС за възстановяване. Стартира се процедура по възстановяване на данъка, като процедурите биват два вида – проверка или ревизия.

II. Срок за възстановяване на ДДС .

В случаите, в които възстановяването на ДДС се осъществява чрез процедура проверка, ДДС се възстановява в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация и след като се приспаднат евентуални други изискуеми и неплатени публични задължения на регистрираното лице.

В случаите, в които възстановяването на ДДС се осъществява чрез процедура ревизия, то срокът за възстановяване е 3 месечен, с възможност за удължаване на срока от страна на НАП при необходимост от изясняване на допълнителни факти и обстоятелства. Обикновено процедурата по ревизия се стартира при по-големи суми за възстановяване, когато възстановяването е за пръв път и/или в случаите на неточности или неизяснен характер на декларирания ДДС за възстановяване.

Възстановяването става чрез издаването на Акт за прихващане и възстановяване (АПВ) след приключване на процедурата по проверка или ревизия.

III. Ускорено възстановяване

Съществува регламентирана процедура по т.нар. „ускорено възстановяване“ на ДДС на месечна база при определени условия. Съгласно чл. 92, ал. 3 от ЗДДС, независимо от ал. 1, данъкът за възстановяване за всеки месец се възстановява в 30-дневен срок от подаване на всяка месечна справка-декларация, когато:

  1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка. На доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка:
    – транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от освободените услуги услугите по чл. 49 от закона;
    – транспортна обработка на стоки;
    – услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;
  2. (в сила от 01.01.2014 г.) лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.

IV. При дерегистрация по ЗДДС

Приключване на процедура по приспадане на данъчен кредит при дерегистрация по ЗДДС, когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона, се смята, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане.

V. Дължими лихви

За невъзстановения без основание данък (данъкът, който в резултат на ревизията е установено, че подлежи на възстановяване) се дължи законова лихва от страна на НАП.

VI. Пропусната процедура за възстановяване на ДДС

Данъчно задължените лица имат право да стартират допълнителна процедура за възстановяване на ДДС , когато са пропуснали да декларират данъка за възстановяване в месечната справка-декларация по ЗДДС.

wpChatIcon
wpChatIcon