Бизнес анализ

Предлагаме нов иновативен метод  с който фирмените ресурси се управляват ефективно чрез бизнес планиране,   и контрол, бизнес анализ, който се обособява като самостоятелна област на научното знание значително по-късно от Счетоводството, Правото, Икономическата теория, Управлението. Неговото развитие отразява необходимостта от комплексно изследване на капитала на предприятието. Теоретичното и методологичното му усъвършенстване отговоря на потребността от многостранна оценка на стопанските дейности. В модерния микроикономически мениджмънт бизнес анализът се утвърждава като „специализирана икономическа наука, свързана с разработването на методи и модели за анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на стопанските субекти. Бизнес анализът е основа на стопанския мениджмънт. Той „дава възможност за изследване на явленията и процесите с отчитане на техния комплексен характер и разработване на многостранни обосновани решения. В бизнес анализа се извършва интегриране на аналитичните възможности на управленските подфункции планиране, отчитане и контрол.